slokashead.gif

 

Venkatesa Prabaththi: English Text | Tamil | Devanagari

VenkatEsa Prabaththi
Tamil Script

venkatesa.jpg

Lord Venkateswara and Alamelumanga Thayar

prabtam1.gif


prabtam2.gif